LABORATORIUM

Kierownik
Mgr analityki medycznej Joanna Zając
specjalizacja 1º z mikrobiologii lekarskiej
Tel. 0 32 / 45 37 123

Czas pracy laboratorium :
Od poniedziałku do piątku w godzinach : 7.00 - 15.00
Pobieranie i przyjmowanie materiałów do badań : wtorek/czwartek 7.30 - 8:30
Wydawanie wyników : 14.00 - 15.00

Kwalifikacje personelu :
fot. analizator jonów – BM ISE

fot. BACT/ALERT 3D aparat do wykrycia prątków gruźlicy w krótkim czasie

fot. ABX MICROS 60 – aparat do hematologii

fot. koagulometr COAG CHROM 3003


DIAGNOSTYKA PRĄTKÓW GRUŹLICY

Diagnostyka ta obejmuje : posiew materiału metodą tradycyjną: na podłoże Löwensteina – Jansena oraz w systemie MB Bact, identyfikację prątków i wykonanie lekooporności.

Materiały diagnostyczne : Metody mikrobiologiczne wykrywania prątków w materiałach diagnostycznych obejmują badania mikroskopowe, hodowlę, identyfikację oraz określenie wrażliwości na leki przeciwprątkowe. Według Światowej Organizacji Zdrowia za przypadek gruźlicy uważa się przypadek potwierdzony bakteriologicznie w związku z tym w dalszym ciągu złotym standardem pozostaje ocena mikroskopowa oraz hodowla prątków na tradycyjnych podłożach. Nasze laboratorium wyposażone jest w aparat BacT/ALERT 3D 60, który umożliwia wykrycie prątków w krótszym czasie niż z zastosowaniem tradycyjnych metod hodowli.
Czas oczekiwania na wynik skrócony jest do 42 dni, a wyniki dodatnie w zależności od ilości prątków otrzymuje się już po około 7 dniach. Analizator ten zapewnia całodobowe monitorowanie prób z natychmiastowym powiadomieniem o wyniku dodatnim. Zaletą aparatu jest również to, iż służy do diagnostyki materiałów skąpo-prątkowych.
Teoretycznie każdy materiał kliniczny może być przedmiotem badań w kierunku obecności prątków. Najczęściej jednak są to materiały pochodzące z układu oddechowego, gdyż w większości przypadków mamy do czynienia z gruźlicą płuc. Ważne jest, aby materiały do badań były przesyłane do laboratorium natychmiast po pobraniu, w szczelnie zamykanych, jednorazowych pojemnikach. Jeżeli jest to niemożliwe, powinno się przechowywać materiały w chłodni w temperaturze 4°C nie dłużej niż 24 godziny. Materiałem do badania gruźlicy płuc jest najczęściej plwocina. Najbardziej wiarygodne wyniki daje badanie 3 – 5 próbek.
Wynik mikroskopowy otrzymujemy po 24 do 48 godzin od przyjęcia materiału do laboratorium, natomiast czas oczekiwania na wynik z hodowli na pożywkach wynosi do 10 tygodni. Gdy materiały badane zawierają dużo prątków wzrost na pożywkach otrzymuje się po 3 – 6 tygodniach. Dalsze postępowanie obejmuje identyfikację wyhodowanych prątków przy pomocy testów biochemicznych oraz określenie ich wrażliwości na leki przeciwprątkowe. W laboratorium szpitalnym wykonuje się badania wrażliwości na cztery podstawowe leki stosowane w leczeniu gruźlicy, mianowicie: streptomycynę, ryfampicynę, etambutol oraz hydrazyd kwasu nikotynowego. Wrażliwość na wymienione leki umożliwia stosowanie ich w leczeniu.